Detail of Defense Budget Cut!

As my memory told, the 1997 Asian Economic Crisis is so damn bad. The current crisis Thailand facing, it’s hard, but it  can not compare with our previuos one. Maybe Thailand got some immune from the 1997 crisis.

But whatever the case, it’s still hard and now military got an impact by facing an budget cut.

So here are some detail of it.

Roughly the ongoing project will be kept on. The effect is only limit on the new project. They will be all delayed. Only delay.

The new project are includes the second batch of 85 BTR-3E1 of RTA. Overall RTA want 288 of the type which the first 96 are already in production. and it believe that the procurement of 6 Mi-17V5 will be delayed too.

The money instead will be spended on M60A1 upgrade, Surveillance radar upgrade, refurbishing more grounded UH-1H and overhaul some other type of aircraft.

RTN will delay the Naresuan-class frigate mid-life upgrade, the second order of Endurance-class LPD, and the construction of new OPV. These project is still on the table but goverment will call back the unuse fund because these project are alrady delay for sometime. When RTN ready to go ahead they can request the fund back.

But the upgrade on Chao Phraya-class frigate, replaces C-801 with C-802, the second ERJ-145, Sea Hawk upgrade, and some small ship upgrade program are keep on.

RTAF should face a delay in MLU program on F-16 and believe to delay the Huey replacement project and second batch of Gripen too.

All project will be delayed for at least one year and armed force still have a chance to defense themselve from budget cut to the parliament around next month but I don’t think it will change the detail much.

So it’s like a pause for the new toy. See you next year!!! ^_^

——————————————-

กองทัพไส้กิ่วงดซื้ออาวุธ
ข่าวหน้า 1 21 พฤษภาคม 2552 – 00:00

ยุคข้าวยากหมากแพง ถึงคราวกองทัพไส้แห้ง “ครม.” เฉือนงบกลาโหมเหลือ 1.5 แสนล้าน หั่นเงินซื้ออาวุธ-แก้ปัญหาไฟใต้-ฝูงบินกริพเพน-เรือฟรีเกต-รถหุ้มเกราะล้อยางเฟส 2 รอไปก่อน เพิ่มงบซ่อมบำรุง-ยืดอายุการใช้งานของเก่าแทน พร้อมเพิ่มงบรักษาความมั่นคงภายในหลังม็อบชุกชุมในหลายพื้นที่

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ในส่วนของกระทรวงกลาโหม จากเดิมที่เสนอมา 170,000,000,000 บาท ได้มีการปรับลดงบประมาณลงเหลือ 151,590,756,500 บาท ทำให้กระทรวงกลาโหมถูกตัดงบประมาณกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตามหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม พบว่า ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ต่างถูกปรับลดงบประมาณลงทุกหน่วย ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์กรมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติตามกรอบวงเงินที่เสนอมา

มีรายงานว่า ตามแผนงานงบประมาณปี 2553 พบว่า มีการปรับลดงบประมาณในแผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ลง ในขณะที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มในแผนรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ

สำหรับแผนงานเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง ได้รับการอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอขึ้นมาโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรร 10,422,800 บาท กองบัญชาการกองทัพไทย 5,000,000 บาท กองทัพบก 30,000,000 บาท กองทัพเรือ 10,000,000 บาท กองทัพอากาศ 600,000 บาท

แหล่งข่าวเผยว่า ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ได้ขอให้ทุกหน่วยงานไปปรับลดงบประมาณลง โดยกระทรวงกลาโหมได้ประชุมหารือกับเหล่าทัพเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการต่างๆ ใหม่ ซึ่งปรากฏว่าในงบประมาณปี 2553 เหล่าทัพได้ปรับลดงบประมาณในแผนงานป้องกันประเทศ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนถูกปรับลดลง เพราะเห็นว่าแนวโน้มของสถานการณ์ไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา ในขณะที่เพิ่มงบประมาณในแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวชุมนุมในหลายพื้นที่

แหล่งข่าวกล่าวว่า งบประมาณกระทรวงกลาโหมในวงเงินร่วม 1.54 แสนล้านบาท ได้จัดสรรให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 5,497 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 12,564 ล้านบาท กองทัพบก 74,792 ล้านบาท กองทัพอากาศ 28,164 ล้านบาท กองทัพเรือ 29,342 ล้านบาท

เป็นที่น่าสนใจว่า ในส่วนของเหล่าทัพ ไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ในโครงการใหม่ ซึ่งจากเดิมกระทรวงกลาโหมเคยพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณให้กับเหล่าทัพเพื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพน 6 ลำให้ครบ 1 ฝูง ตามแผนพัฒนากองทัพอากาศ การจัดหาเรือฟรีเกตเข้าประจำการให้กองทัพเรือ โครงการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง เฟส 2 เพื่อให้ครบตามความต้องการของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ แต่เนื่องจากรัฐบาลประสบภาวะขาดแคลนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จึงได้ให้กระทรวงต่างๆ พิจารณาตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นลง หรือชะลอโครงการใหม่ๆ ออกไปก่อน

อย่างไรก็ตาม การตัดงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ ได้ส่งผลให้เหล่าทัพจัดทำแผนงบประมาณในการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์เก่าเพื่อยืดอายุการใช้งาน เช่น กองทัพบก มีโครงการจัดหาชิ้นส่วนซ่อมบำรุงของเครื่องบิน และ ฮ.ให้เพียงพอตามรอบการปฏิบัติบำรุงที่กำหนดไว้ วงเงิน 100 ล้านบาท การซ่อมบำรุงอากาศยานระดับซ่อมใหญ่ ตามวงรอบการใช้งานของอากาศยานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วงเงิน 400 ล้านบาท การซ่อมบำรุงรถถังเอ็ม 60 เอ1 วงเงิน 30 ล้านบาท การซ่อมบำรุงเรดาร์ขนาดเล็ก ตามระยะเวลาใช้งานของยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 150 ล้านบาท เป็นต้น

ในส่วนของทัพเรือ เดิมที่จะมีการซ่อมแซมเรือฟรีเกตชุดเรือรบหลวงหลายลำ ปรากฏว่าได้ปรับลดค่างานโครงการเพื่อเบิกเงินล่าช้ากว่าแผนในหลายโครงการจัดหา เช่น เรือยกพลขึ้นบก 1 ลำ วงเงิน 668 ล้านบาท เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 1 ลำ วงเงิน 386 ล้านบาท โครงการซ่อมเรือฟรีเกตเรือหลวงนเรศวร 2 ลำ นอกจากนั้น ยังปรับลดจำนวนอาวุธที่จะจัดหาลง 50% เช่น กล้องเล็งกลางคืนประกอบปืนเล็กยาว M16 A2 และ A4 กล้องเล็งกลางคืนประกอบปืน M44 รถยนต์บรรทุกทางยุทธวิธีขนาด 1 1/4 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดหาลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ในแผนงานปกติที่เบิกจ่ายตามแผนทันยังคงจัดสรรงบประมาณได้ตามเดิม เช่น โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต เรือหลวงเจ้าพระยา 2 ลำ โครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง 1 ลำ โครงการพัฒนาขีดความวามสามารถ ฮ. Sea hawk 3 เครื่อง โครงการจัดหาเครื่องควบคุมการบยิง เรือตรวจการณ์ปืนชุด เรือหลวงสัตหีบ 3 ลำ ในส่วนของกองทัพอากาศ ส่วนใหญ่เป็นการปรับลดงบประมาณในการปรับปรุง กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 41, 46, 55 โรงเรียนการบิน การจัดหาครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่

แหล่งข่าวระบุว่า ในส่วนของการชะลอโครงการจัดหาอาวุธออกไป ยังเกิดจากข้อติดขัดตามมาตรา 190 ตามรัฐธรรมนูญ เพราะกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศได้มีการตีความเรื่องการทำหนังสือสัญญาเอาไว้ ดังนั้น การจะลงนามในการซื้อขายอาวุธแบบรัฐต่อรัฐ อาจส่งผลให้ผู้ลงนามกระทำผิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีทางออกในเรื่องดังกล่าว.

http://www.thaipost.net/news/210509/5011

Advertisements

2 Responses to Detail of Defense Budget Cut!

 1. PeterS says:

  To be honest, I was really surprised everytime you told us about yet another purchase of the army, navy or airforce.

  This budgetcut is something you could imagine to happen.

 2. Khmer says:

  Asian Financial Crisis is a finance-terrorism tool used by ADB, WB and IMF due to Thiland (Taksin) pro-china policy.

  Global financial crisis is the same way to cope with china policy of which borrow money from UN agencies for developing countries in Africa and part of Thailand

  Regards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: